ORDU AYBASTI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Ait 5 Okul Binasının Yıkım Sonrasında Ortaya Çıkacak Hurda Karşılığı Yıkılması İşi İhale İlanı

Müdürlüğümüze Ait 5 Okul Binasının Yıkım Sonrasında Ortaya Çıkacak Hurda Karşılığı Yıkılması İşi İhale İlanı

ORDU İLİ AYBASTI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 5 OKUL BİNASININ, YIKIM SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKILMASI İŞİ İHALESİ İLANI

18 Eylül 2020

 1. Ordu İli Aybastı ilçesinde mülkiyeti hazineye ait olan ve bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilen betonarme binaların dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda malzeme karşılığında yıkılması işi ihalesi Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile gerçekleştirilecektir.   

Sıra No

Bina Adı

Adres

Tapu Bilgileri

Kat Sayısı

Toplam Alanı (M2)

1

Armutlu İlkokulu

Armutlu Mah. Dereköy Küme Evleri

888 Ada, 64 Parsel

Zemin+2

 

779

2

Atatürk Ortaokulu

Esenli Mah. Anaokulu Cad. Aybastı/ORDU

190 Ada, 55 Parsel

Zemin+3

1278,94

3

İmam Hatip Ortaokulu

Reşadiye Cad. No:3 Aybastı/ORDU

290 Ada, 04 Parsel

Bodrum+Zemin+1

637,12

4

MTAL A Blok

Esenli Mah. İlhan Cad. No:21/2 Aybastı/ORDU

125 Ada, 2 Parsel

Zemin+1

624,24

5

MTAL C Blok

Esenli Mah. İlhan Cad. No:21/2 Aybastı/ORDU

125 Ada, 2 Parsel

Zemin+1

358,68

 

2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. İhale, 30/09/2020 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:11.00'de Cumhuriyet Bulvarı, Kaymakamlık Binası, -1. Kat adresinde bulunan Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

4.Maliye Hazinesine ödenecek tahmin edilen bedel K.D.V. HARİÇ 35.769,19 TL. (otuzbeşbinyediyüzaltmışdokuz Türk Lirası ondokuz Kuruş)  olup, geçici teminat bedeli 1.073,08 TL (binyetmişüç Türk Lirası sekiz Kuruş)'dur.

5. İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veya Aybastı İlçe Milli Müdürlüğünün internet adresinde (https://aybasti.meb.gov.tr) bedelsiz görülebilir.  

6. İhaleye katılacak istekli, yıkım işi için gerekli araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

7. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

 

 1. 2020 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi
 4. Geçici Teminata İlişkin Belge

(Aybastı Malmüdürlüğüne yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)   

 1. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
 2. Vekâleten ihaleye katılması halinde,  istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
 3. İş süresince İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri ve yıkım işi için gerekli ekipman-teçhizat bulundurmayı içeren taahhütname,
 4. İş bitirme Belgesi, (Tek belgede en az 10.000,00 TL'lik yıkım işine ilişkin iş bitirme belgesi)
 1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK'in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 1. İhale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

8.   Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

9.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

11. Teklifler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilir. 2886 Sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.  

12. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13. 2886 sayılı kanunun 17 ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

 

 

 

 

1.Teknik Şartname

2.İdari Şartname

3.Sözleşme Tasarısı

4.Teklif Mektubu

5.Yer Görme Belgesi

Fatsa Caddesi Özel İdare Binası Kat1 52500 Aybastı / ORDU - 0 (452) 714 14 9192

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.